logo crveni krst
logo crveni krst


Korporativna (poslovna) filantropija

Društveno odgovorno poslovanje je stalna posvećenost poslovnog

sektora da se ponaša etično i doprinese ekonomskom razvoju, dok

u isto vreme poboljšava život svojih zaposlenih, njihovih porodica,

zajednice i društva u celini.”

društveno odgovorno poslovanje je koncept upravljanja koji uspostavlja ravnotežu između ekonomskih ciljeva i angažovanja kompanije u društvu.

Smatra se da su društveno odgovorne kompanije one koje su odgovorne prema:

Zaposlenima, obezbeđujući poštovanje osnovnih ljudskih prava kao što su zdravstveno i penzijsko osiguranje i razumno radno vreme.

Poslovnim partnerima i konkurenciji, držeći se dobrih poslovnih običaja.

Potrošačima, kroz proizvodnju ili prodaju bezbednih i kvalitetnih proizvoda, po razumnim cenama.

Zajednicama u kojima rade kroz zaštitu životne sredine, socijalnu brigu, odgovorno korišćenje prirodnih resursa

Drugim rečima, društveno odgovorno poslovanje je uvođenje novog načina razmišljanja u upravljanje kompanijom. Promena u tom

smeru može pozitivno uticati na poslovne rezultate.

Korporativna filantropija više nije samo davanje novca i pisanje čekova. Danas, filantropija je ambicioznija, strateškija i zahteva rezultate. Sve više i više, programima korporativnog davanja upravlja se sa jasnim ciljevima, metrikom i izveštavanjem, slično kao i u ostalim biznis disciplinama.

Korporativna filantropija smatra se zdravom poslovnom praksom koja je u interesu akcionara i interesnih grupa. Često je institucionalizovana kao sastavni deo misije i prakse kompanije.”

Korporativna filantropija je deo koncepta društveno odgovornog poslovanjai jedan od načina na koji kompanija može uspešno i jasno da pokaže svoje vrednosti i uverenja zaposlenima i partnerima, kao i klijentima i javnosti. Dajući podršku u novcu, proizvodima ili uslugama, kompanija zapravo pokazuje da razume potrebe šire zajednice i društva u

kojem radi.

Korporativna filantropija je takođe i strategija i razlikuje se od sponzorstva: dok je sponzorstvo poslovni odnos između kompanije i drugog subjekta, i podrazumeva uslugu ili akciju u zamenu za novac ili neki drugi resurs, korporativna filantropija je strateški odgovor na potrebe zajednice i društva.

Strateško pristupanje korporativnoj filantropiji uključuje:

identifikovanje cilja davanja, promene koju kompanija želi da napravi i poruke koju želi da pošalje

identifikovanje načina za davanje, koji će omogućiti da se uložena sredstva iskoriste efikasno i na najbolji način određivanje resursa koji će se usmeriti na sprovođenje.

Na koje načine kompanija može davati?

Kompanija može da odgovori spontano na sve zahteve koje dobija Većina kompanija dobija pisma sa zahtevima za pomoć za različite svrhe, i može odlučiti da ih rešava onako kako ih prima: može pomoći sve, većinu, ili samo manji deo. Pitanja sa kojima se kompanija suočava u ovom pristupu su:

kako znati koji projekat stvarno zavređuje pomoć i kako se odlučiti šta je prioritet.

Kompanija daje na osnovu javnih konkursa i unapred predviđenih uslova – Kompanija odlučuje o prioritetima i kriterijumima po kojima će dodeljivati novac i na osnovu njih raspisuje javni nkurs. Pri tome troškovi ovog načina davanja uključuju ne samo sredstva koje kompanija planira da dodeli, već I operativne troškove koji prate ceo process (prikupljanje prijava, procena, selekcija, sklapanje ugovora i praćenje rezultata projekata koji su dobili podršku).

Kompanija osniva sopstvenu fondaciju – Ovo je jedan od najefektnijih načina davanja sredstava. Ukoliko se odluči za ovakav način davanja, kompanija strateški osmišljava čime će se fondacija baviti, odvaja sredstva za osnivanje fondacije, zapošljavanje ljudi koji će u fondaciji raditi i obezbeđuje sredstva za kontinuiran o vođenje fondacije.

Kompanija bira jednu ili više partnerskih organizacija – Na ovaj način kompanija obezbeđuje sredstva za projekte i/ili teme kojima se te organizacije bave.

Kompanija sarađuje sa partnerskom fondacijom na konkretnom projektu Ukoliko izabere ovakav pristup, kompanija praktično angažuje profesionalnu pomoć da bi raspodelila određena sredstva. Kompanija donosi odluk u koje će oblasti investirati i koje su joj ciljne grupe, a rofesionalna partnerska fondacija se brine o celom procesu i administraciji.