logo crveni krst
logo crveni krst


Sigurna kuća

sigurna kuca

Ustanovljavanje skloništa za žene i decu žrtve nasilja u Subotici, prvog ovakve vrste, ima za cilj da pruži odgovarajuću zaštitu i sigurnost (fizičku, emotivnu, pravnu, socijalnu, zdravstvenu) žrtvama nasilja u porodici, njihov oporavak i prekidanje veze sa nasilnikom. Društveni značaj ovakve podrške žrtvama nasilja je ogroman, ako se ima u vidu da je nasilje u porodici najrašireniji oblik nasilja.
Istraživanja ovog oblika nasilja su novijeg datuma i pokazuju da su žene pretežno žrtve, a muškarci pretežno izvršioci nasilja u porodici. Zbog nepostojanja sistematskog istraživanja u ovoj oblasti, a naročito u pojedinim državama koje u potpunosti ili delimično negiraju postojanje ovakvog oblika nasilja, a time i obaveze države da na njega odgovori, teško je proceniti stvarni obim nasilja u porodici. Društvo uglavnom negira postojanje problema, a žrtve takođe retko prijavljuju ovaj oblik nasilja, bojeći se osvete nasilnika, ili zato što osećaju obavezu da budu lojalne porodici. Čak i kada žrtva prijavi nasilje, ono ostaje skriveno, jer krivičnopravna statistika najčešće ne beleži podatke o žrtvi. Uprkos problemima vezanim za istraživanje nasilja, podaci iz najvećeg broja zemalja sveta ukazuju da je nasilje u porodici ozbiljan problem. Tako je, primera radi, u Kanadi, na osnovu podataka dobijenih od lekara, advokata, socijalnih radnika i policije, procenjeno da je svaka deseta žena zlostavljana od strane svog partnera. Podaci nevladinih organizacija u SAD koje se bave zaštitom žrtava nasilja govore da je svaka druga žena u jednom periodu svog života trpela nasilje u porodici, dok svaka treća žena konstantno doživljava nasilje od svojih najbližih. U drugim zemljama koje su sprovele istraživanje pokazalo se da je preko 20% žena prijavilo da su bile zlostavljane od strane muškaraca sa kojima žive. Podaci su alarmantni…

 

 

” Sigurna  kuća ”  kao   program  Crvenog  krsta  Subotica – gradske  organizacije   koja  je  u  startu  bila   finansijski  podržana  od strane  loklanih vlasti,  nažalost  ne  funkcioniše  od   početka  2010.  godine   obzirom  da se  nisu  obezbedila  neophodna   finansijska  sredstva  za  pokrivanje   osnovnih – neophodnih  troškova  za  funkcionisanje   objekta.

Pročitajte više…