logo crveni krst
logo crveni krst


OBUKA PRVE POMOĆI PO POVOLJNIJIM CENAMA

Crveni krst Subotica – gradska organizacija, na osnovu člana 15., tačke 9. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i člana 10., tačke 3. Zakona o Crvenom krstu Srbije, organizuje obuku iz prve pomoći za zaposlena lica.

Obuka se realizuje na osnovu Programa Crvenog krsta Srbije u trajanju od 12 školskih časova, sa mogućnošću proširivanja nastavnog plana u zavisnosti od potreba i delatnosti pravnog lica prijavljenog na obuku.

Na osnovu člana 50. Statuta Crvenog krsta Subotica i Odluke Upravnog odbora Crvenog krsta Subotica – gradske organizacije donete na III sednici održanoj dana 30.10.2014. godine, utvrđen je popust od 25% na cenu obuke iz prve pomoći u trajanju od 12 časova za polaznike po osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu za period 01.11.2014. godine do 30.04.2015. godine.

Ponuda :

 • Grupa polaznika za osnovni kurs prve pomoći koji broji minimum 10, maksimum 15 polaznika;
 • Obuka se izvodi u prostorijama Crvenog krsta Subotica – gradske organizacije, Trg žrtava fašizma 3, Subotica;
 • Polaznici obuke posle uspešno završene obuke dobijaju Uverenje (sertifikat) o položenom ispitu, čija je važnost 5 (pet) godina;
 • Svaki polaznik polaže test iz prve pomoći po okončanju obuke i o njegovom radu se vodi evidencija u Dnevniku rada;

Cena obuke :

 • Obuka za pojedince (12 časova u trajanju od 3 dana) 4.352,50 din po polazniku;
 • Obuka za grupe (min. 10, max. 15 polaznika u trajanju od 3 dana) 43.425,00 din;
 • Doobuka za pojedince (4 časa u trajanju od 1 dan) 1.447,50 din po polazniku;
 • Doobuka za grupe (min. 10, max. 15 polaznika u trajanju od 1 dan) 14.475,00 din;

Crveni krst Subotica – gradska organizacija nije obaveznik PDV-a na osnovu člana 33. Stav 1. Zakona o PDV-u.

Na osnovu člana 15., tačke 9. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći, kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti.

Procedura prijave na obuku iz prve pomoći je sledeća:

 • Popunjen Zahtev za obuku/doobuku iz prve pomoći (u daljem tekstu : Zahtev) upućujete Crvenom krstu Subotica – gradska organizacija putem fax-a, email-a ili lično;
 • Nakon primljenog Zahteva Crveni krst Subotica vrši izradu predračuna kao istrukcije za plaćanje;
 • Uplatom po predračunu na naš tekući račun, stručni saradnici formiraju grupu polaznika i kontaktiraju pravna lica o terminu obuke;
 • Po završenoj obuci i položenom ispitu, polaznici dobijaju Uverenje o završenoj obuci iz prve pomoći;


Za sve dodatne informacije, javite se kontakt osobi na telefon broj : 024/621-106, Fax : 024/621-105.

Troškove obuke možete uplatiti na tekući račun broj : 160-18756-68

Primaoc : Crveni krst Subotica – gradska organizacija

Svrha uplate : Obuka prve pomoći

Poziv na broj : 00-01

Klikom na ikonu možete preuzeti zahtev za obučavaje u prvoj pomoći.

pdf izv

Klikom na ikonu možete preuzeti zahtev za Do-obuku u prvoj pomoći.

pdf izv

Popunjene, potpisane i skenirane zahteve možete proslediti na sledeću adresu:

prvapomoc.vozaci@suredcross.org.rs