logo crveni krst
logo crveni krst


Difuzija

Difuzija je aktivnost širenja znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, Osnovnim principima Međunarodnog pokreta crvenog krsta i crvenog polumeseca ( u daljem tekstu: Osnovni principi ) i drugim humanitarnim vrednostima koje zastupa i razvija Međunarodni pokret crvenog krsta i crvenog polumeseca ( u daljem tekstu: Međunarodni pokret ).

Difuzija je Statutarna obaveza Crvenog krsta u skladu sa članom 3. Statuta Međunarodnog pokreta. Takođe, difuzija je izraz neposrednog interesa nacionalnog društva da doprinosi jačanju opšte zaštite žrtava oružanih sukoba.

Difuzija je , u skladu sa članom 11. Statuta Crvenog krsta Srbije ( u daljem tekstu: Statut ) redovna i statutarna obaveza Crvenog krsta Srbije i svih organizacija u njegovom sastavu: Pokrajinske organizacije, gradske organizacije i organizacije u gradovima i opštinama.

Ciljevi Difuzije

– Da se žiri znanje o međunarodnom humanitarnom pravu koje se primenjuju u slučajevima oružanih sukoba i o obavezama Republike Srbije i Crvenog krsta Srbije
– Da se đoiri znanje o Osnovnim principima
– Da se širi znanje o drugim humanitarnim vrednostima koje zastupa i unapređuje Međunarodni pokret i Crveni krst Srbije kao njegom sastavni deo
– Da se širi znanje o aktivnostima koje sprovodi Crvebi krst Srbije
– Da doprinosi regrutovanju novih članova Crvenog krsta Srbije

Ciljne grupe

– Crveni krst Srbije aktivnosti difuzije organizuje za članove Crvenog krsta Srbije i druge ciljne grupe.

– Crveni krst Srbije, kao pomočni organ nadležnih vlasti u humanitarnoj oblasti u Republici Srbiji, sprovodi aktivnosti difuzije prvenstveno za sledeće ciljne grupe:

• Zdravstveni radnici
• Nastavno osoblje u školama, na fakultetima i visokikm školama,
• Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva,
• Učenike osnocnih i srednjih škola, studente i druge mlade,
• Pravosudne organe

– Crveni krst Srbije, ostvaruje saradnju sa Vojskom Srbije u sprovošenju planova i programa difuzije za pripadnike oružanih snaga, po posebnim planovima i programima te saradnje.

– Crveni krst Srbije sprovodi programe difuzije i za druge ciljne grupe koje za to pokažu interesovanje ili koje Crveni krst Srbije identifikuje kao posebne ciljne grupe.